Free Shiping to Grenoble in France.

Harta Comix ハルタ Vol.100 Decembre 2022

€14,00

In this issue of Harta Comix, 

Dans ce numéro de Harta Comix, 

Les  mangakas de ce numéro 100 sont : 

Hiroko Nagakura/Yuto Kashiki/Miki Amano/Hoshira Fukuda/Sawako Arashida/Tetsuo Utsuki/Yo Ushima/Rintaro Oshima/Hachi Hachi/Yumeji/Ameishi/namo/Kano Ninomiya/Yukie Nozawa/Una Asai / Asa Tanuma / Kazune Yamamoto / Satoshi Fukushima / Akihito Tomi / Kaoru Maruyama / Ryoko Kui / Michika Tomizawa / Yuko Fukunami / Taiga Sasa / Suya Takaesu / Fumika Higa / Reimi Miyamoto / Bino Umenoki / Maiko Watano / Tama Mihoshi/Kenji Tsurubuchi/Kenji Sugawa/Kiyoshi Kato/Akuri Ogami/Hisa Kukata/Keiichiro Shibuya/Fumi Nakahara/Haruo Iwaso/Akiyo Okubo/Nishikusu/Shizutoki Ota/Shiho Sugawara/Tomoya Yamano/Nanako Inujima.

L'illustration de la couverture est signé : Somehei Katsu

Niveau recommandé :

Intermédiaire (niveau 7) : Nombreux sous-thèmes ; nombreux dialogues ; capacité et pouvoir spécial ; monde fantastique ; nombreux personnages ; manque de furigana. 

Dimension : 187 x 260 x 45 (mm)

Weight (poids) : 1672g

Pages : 1056

Softback (couverture souple)